តើអ្នកចង់រៀនអ្វីនៅថ្ងៃនេះ?

អំពីការរៀនអនឡាញ
នៅ Impact Hub Phnom Penhយើងបានជួយគាំទ្រដល់អ្នកផ្លាស់ប្តូរវ័យក្មេងអស់រយៈពេលជាង 3 ឆ្នាំមក ដោយក្នុងនោះមានសហគ្រិនជាង 300 នាក់មករៀនអំពីរបៀបបង្កើនអាជីវកម្មនិងការផ្លាស់ប្តូវប្រកបដោយឥទ្ធិពលវិជ្ជមាន។ យើងបានសំរេចថាវាដល់ពេលហើយ ក្នុងការយកមាតិកាមេរៀន, ធនធាននិងសហគមន៍របស់យើងនៅកាន់ប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិត សម្រាប់យុវជនផ្សេងៗទូទាំងប្រទេសកម្ពុជា! ដូច្នេះមិនថាអ្នកកំពុងចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មនៅក្នុងខេត្តបាត់ដំបង, ធ្វើការនៅខេត្តសៀមរាបឬស្វែងរកគំនិតក្នុងការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មនៅខេត្តកំពង់ចាមក៏ដោយ អ្នកត្រូវបានស្វាគមន៍ចូលរួមជាមួយពួកយើងដើម្បី រៀន លូតលាស់ និងបង្កើតការផ្លាស់ប្តូវប្រកបដោយឥទ្ធិពលវិជ្ជមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់គ្នា។
សារត្រូវបានផ្ញើទៅកាន់ក្រុមកាងារបានជោគជ័យ